UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze website bevat algemene informatie over zowel VandenBerg-Media Group BV en Van den Berg Advies & Media hierna te noemen VDBMG BV/VDBAM als de producten en diensten van deze bedrijven. Deze site dient niet als bron voor deskundig advies of instructies van de bijVDBMG BV/VDBAM verkochte producten en diensten. Lees vóór het gebruik van onze producten altijd de meegeleverde technische informatie. Voor specifieke vragen over onze producten en diensten kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

 Opmerking over de aansprakelijkheid: Wij actualiseren onze informatie op deze website periodiek. VDBMG BV/VDBAM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Daarom geven we uitdrukkelijk geen garantie en doen we geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde of gebruikte informatie. Elk gebruik van onze website evenals van de inhoud ervan is voor eigen risico van de gebruiker. VDBMG BV/VDBAM of een andere partij die belast is met de ontwikkeling, vormgeving en het onderhoud van het totale internetaanbod of afzonderlijke onderdelen hiervan, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die kan voortvloeien uit de toegang tot, het gebruik van en het niet kunnen gebruiken van het internetaanbod van VDBMG BV/VDBAM . Ondanks zorgvuldige, inhoudelijke controle kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe links. Alleen de eigenaren van deze sites zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan. VDBMG BV/VDBAM kan niet garanderen dat de website of websites waarnaar wordt verwezen door middel van een link, vrij is/zijn van schadelijke gegevens. Daarom kan VDBMG BV/VDBAM op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor door nalatigheid veroorzaakte materiële of ideële schade, en met name gevolgschade, die is veroorzaakt door het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie. We behouden ons het recht voor de inhoud van deze website zonder voortijdige aankondiging te wijzigen wanneer wij dat noodzakelijk achten. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 Alle foto’s en informatie op deze website zijn, voor zover ze kunnen worden verveelvoudigd, auteursrechtelijk of door andere zakelijke octrooirechten beschermd. Alle productnamen zijn handelsmerken. Het gebruik en de verveelvoudiging van deze informatie vanVDBMG BV/VDBAM is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VDBMG BV/VDBAM.

De directie.