Privacy Statement

Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies & Media, gevestigd aan Europalaan 49, 6871 ZC   RENKUM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens:
www.vandenberg-mediagroup.nl Europalaan 49, 6871 ZC  RENKUM     Telefoonnummer: 0317-350778
Er is een functionaris gegevensbescherming bij Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies & Media. Deze is te bereiken via privacy@vandenberg-mediagroup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies & Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@vandenberg-mediagroup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies & Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies & Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies & Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies Media) tussen zit. Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies & Media gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Apple mail voor het e-mailverkeer en Microsoft Office 365 ten behoeve van de vastleggingen documenten zoals cursuscertificaten en facturatie en persoonsgegevens. Een en ander in het kader van de eisen die de wet hieraan stelt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies & Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn 5 jaar > Reden certificaten, archiefwet
Personalia                                     > Bewaartermijn 5 jaar > Reden certificaten
Adres                                              > Bewaartermijn 5 jaar > Reden certificaten
Overig                                            > Bewaartermijn 7 jaar > Reden marketing, archiefwet, belastingwetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden:
Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies & Media verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies & Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies & Media gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.
Het website bezoek kan worden gemeten via Google Analytics maar niet op niveau van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies & Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@vandenberg-mediagroup.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies & Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Van den Berg Media Group bv / Van den Berg Advies & Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze gegevensfunctionaris via privacy@vandenberg-mediagroup.nl